De organisatie

De Wildopvang Zuid-Holland is opgericht op 1-1-1979 door Winanda de la Rambelje.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen die op vrijwillige basis werken:

Het bestuur is ook te bereiken via het algemene e-mail adres: bestuur@wildopvangzh.nl

Werkzaam op de opvang

Vaste medewerkers

We werken met 6 vaste “eigen” (3 FTE betaalde) krachten.

 • Tessel is als sinds haar 15e vrijwilliger bij ons en in 2012 is zij in vaste dienst gekomen. Ze is werkzaam als Hoofd van het paraveterinair team.  Als meest ervaren kracht is zij verantwoordelijk voor de medische zorg, het opleiden van haar paraveterinaire collega’s en de vrijwilligers (24 uur per week).
 • Odessa, paraveterinair medewerker sinds medio oktober 2020 (30 uur per week).
 • Rick, dierenverzorger (18 uur per week).
 • Florine dierenverzorger, dierenarts in opleiding (6 uur per week).
 • Manon is hoofd facilitaire zaken (24 uur per week).
 • Annemiek is onze vrijwilligerscoördinator (18 uur per week).

Vrijwilligers en stagiairs

Daarnaast worden we ondersteund door gemiddeld tussen de 25 en 75 vrijwilligers voor zowel de dierverzorging, schoonmaak en onderhoud als voor communicatie en PR.

Ook bieden we jaarlijks zo’n 30 stageplekken voor dierverzorgers (MBO niveau 3 en 4), paraveterinaire studenten en HBO-studenten.

Doelstelling

De Stichting Wildopvang Zuid-Holland is opgericht in 1979.

De doelstellingen van de opvang zijn:

 1. De stichting heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk of niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.
 2. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.
 3. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.
 4. De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.

Vergunning

Wij vangen bij wet geregelde beschermde dieren op. Om dit te mogen doen hebben wij een ontheffing verleend gekregen van de Provincie Zuid Holland.

Provincie Zuid Holland (www.odh.nl) d.d. 4 juli 2017

Beschikking Wet natuurbescherming

Onderwerp

Op 12 maart 2017, aangevuld op 23 juni 2017, hebben wij een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, artikel 3.10, tweede lid (in samenhang met artikel 3.8), artikel 3.4 tweede lid, en artikel 3.25, vierde lid van de Wet natuurbescherming ontvangen. Ontheffing wordt gevraagd van het overtreden van de verbodsbepalingen zoals genoemd in:

 • artikel 3.1, eerste lid en artikel 3.2, zesde lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk doden of vangen, alsmede het onder zich hebben of vervoeren van in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn;
 • artikel 3.5, eerste en tweede lid, en artikel 3.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk doden, vangen of verstoren, alsmede het onder zich hebben of vervoeren van in het wild levende amfibieën en reptielen en zoogdieren genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn;
 • artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende reptielen en amfibieën, genoemd in de bijlage onderdeel A van de Wet natuurbescherming en voor wat betreft het opzettelijk doden of vangen van in het wild levende zoogdieren genoemd in bijlage onderdeel A van de Wet natuurbescherming, met uitzondering van de gewone zeehond, damhert, edelhert en wild zwijn;
 • artikel 3.24, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor wat betreft het zich buiten gebouwen bevinden met de algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen ten behoeve van het doden of vangen van dieren en artikel 3.4, eerste lid onder a.1e van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het gebruik maken van netten voor het vangen van vogels.

De ontheffing wordt voor onbepaalde tijd gegeven ten behoeve van de opvang op de locatie Linnaeuspad 5 te Delft.