ANBI

Stichting Wildopvang Zuid-Holland is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Stichting Wildopvang Zuid-Holland
RSIN: 8092.18.616
Contactgegevens: Zie contactpagina

Doelstelling (conform statuten): “De stichting heeft ten doel het tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren van beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, welke direct of indirect is veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren stress ondervinden of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur. De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt dit actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen. De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Jaarverslag 2020